Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Produceandmix.com

 

Настоящите Общи Условия (по-долу “ОУ”, “Общи условия” или “Условия”) представляват правно съглашение между Вас в качеството на Потребител на платформата Produceandmix.com, достъпна на www.produceandmix.com и „Продюс и Микс“ ООД, ЕИК 207071233, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С.Раковски 68, ет.1 (по-долу в настоящите ОУ “Доставчик” относно условията за ползване на платформата Produceandmix.com, както и политиките, които прилагаме относно относно защитата на личните Ви данни и правата Ви за управление на данните, събирани чрез “бисквитки”.

Тези Условия обвързват всички потребители на платформата Produceandmix.com. Всеки Потребител се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

В настоящите ОУ “Потребител” означава всяко физическо лице: 

 • по смисъла на пар.13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, а именно всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, както и 

 • по смисъла на пар.6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ, а именно всяко физическо лице, което във връзка с  с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. 

Посетителите и ползвателите на съдържанието на платформата Produceandmix.com, които са юридически лица или са физически лице, които действат в рамките на търговската или стопанската си дейност, занаят или професия, не са Потребители по смисъла на цитираните по-горе закони и по отношение на тях не се прилагат условията на т. I, 3 и т. I, 5 от настоящите ОУ.I. Условия за ползване на платформата Produceandmix.com

1. Условия за ползване на безплатно съдържание на платформата Produceandmix.com

Доставчикът чрез платформата Produceandmix.com поддържа интернет страници и курсове с безплатно съдържание на тема софтуерни обучения, достъпни на www.produceandmix.com. Всеки посетител и Потребител на платформата Produceandmix.com има достъп до безплатното съдържание публикувано на платформата Produceandmix.com. За достъп до безплатното съдържание на платформата Produceandmix.com Потребителят следва да регистрира Потребителски профил в платформата, предоставяйки за обработка личните данни, описани в т. II, 3 от настоящите ОУ.

2. Условия за ползване на платено съдържание на платформата Produceandmix.com

В допълнение към безплатното съдържание, Доставчикът чрез платформата Produceandmix.com предлага платени онлайн обучения (“курсове”), за които е необходимо регистрация на Потребителите. Регистрацията се осъществява чрез регистриране на потребителски профил в платформата, предоставяйки за обработка личните данни, описани в т. II, 3 от настоящите ОУ. За да получи достъп до платеното съдържание Потребителят следва да плати цената на избрания курс чрез предлаганите от платформата начини на плащане- чрез MyPos или Банков превод. Достъпът до платения курс се осъществява, след като Доставчикът получи потвърждение за извършеното плащане. 

Всички цени на платено съдържание в платформата Produceandmix.com са в български лева. Върху цените не се дължи ДДС. При дължимост от Потребителя на заплащането на данъци и допълнителни такси, включително ДДС, всички платими суми от Потребителя ще бъдат описани като части от общата крайна цена. 

Всеки Потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителския профил. Потребителския профил се създава при регистриране в платформата. Потребителския профил се ползва от Потребителя за достъпване на видео уроците в платформата Produceandmix.com. Един потребителски профил може да се ползва само от един Потребител. При засичане, че двама Потребители ползват един профил за достъп до уроците, Доставчикът има право да затвори Потребителския профил на Потребителя, нарушаващ настоящите ОУ.

3. Условия за отказ на извършена поръчка на платено съдържание на платформата Produceandmix.com

Потребителят може да се откаже от всеки закупен курс чрез платформата Produceandmix.com в 14-дневен срок, считано от получаването на потвърждение за закупения курс. Отказът е възможен в случай, че Потребителят вече не е осъществил достъп до платеното съдържание/ курс. 

За упражняване правото си на отказ, Потребителят следва да се свърже с Доставчикът „Продюс и Микс” ООД чрез формата за контакт или на мейл office@produceandmix.com и да заяви отказа от закупеното платено съдържание. Ако желае, Потребителят има право да използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ. 

При отказ от закупеното съдържание Доставчикът връща платената цена от Потребителя по начина, по който е извършено плащането на цената или по начина указан от Потребителя в заявката за отказ от закупеното платено съдържание. Връщането на заплатената от Потребителя цена се осъществява в 14-дневен срок от получаване на заявката за отказ от страна на Доставчикът. 

Доставчикът не отговаря за неизпълнение на задължението си за връщане на цената при отказ от закупеното съдържание на Потребителя, в случай че Потребителят е посочил грешни данни за банкова сметка, респективно номер на дебитна/кредитна карта или друга необходима информация в заявката за отказ. 

4. Условия на замяна на закупено платено съдържание от платформата Produceandmix.com

Потребителят няма право да замени закупено платено съдържание (курс) от  платформата Produceandmix.com с друго платено съдържание (курс). В срока за упражняване на правото си на отказ по т. I, 3 от настоящите ОУ и ако са налице условията за упражняване право на отказ, Потребителят има право да се откаже от закупеното съдържание и да закупи желания курс.  

Доставчикът има право да предложи на Потребителя замяна на платено съдържание от платформата Produceandmix.com при следните условия. 

 • при невъзможност за Доставчикът да предостави на Потребителя закупеното платено съдържание, Доставчикът може да предложи алтернативно платено съдържание на Потребителя;

 • при отказ от страна на Потребителя да получи алтернативното платено съдържание, Доставчикът възстановява стойността на непредоставената услуга на Потребителя в  в 14-дневен срок от получаване на писмения отказ на Потребителя да получи предлаганото алтернативно платено съдържание. 

5. Рекламации 

Когато предоставеното платено съдържание и предлаганата услугата от платформата Produceandmix.com не съответстват на описанието на съдържанието и услугата в платформата Produceandmix.com, потребителят има право да получи съдържание и услуга, която съответства на описаното в платформата съдържание.

В случаи на несъответствие между предложеното съдържание и описанието му в платформата Produceandmix.com Потребителят има право да предяви рекламация пред Доставчикът „Продюс и Микс” ООД чрез формата за контакт или на мейл office@produceandmix.com. 

При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за привеждане на съдържанието в съответствие с описанието в платформата, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, в случай че Доставчикът не е в състояние да приведе съдържанието в съответствие с описанието в платформата Produceandmix.com. 

Когато изпълнението на услугата в съответствие с описанието в платформата  Produceandmix.com не е възможно напълно или частично или би причинило непропорционални разходи за Доставчикът, Потребителят има право на намаляване на цената при частично изпълнение на услугата или да развали договора. 

При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. 

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и доказателство за извършено плащане на платеното съдържание от платформата и номер на поръчката. 

6. Промяна на цени на предлаганите услуги в платформата Produceandmix.com

Доставчикът си запазва правото да да променя цените на предлаганите услуги и съдържание в платформата Produceandmix.com по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора за закупуване на определено съдържание. 

При допуснати технически грешки в публикуването на съдържание в платфромата Produceandmix.com, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

7. Информация за Потребителите 

В изпълнение на законовите си задължения Доставчикът предоставя следната информация на Потребителите:

 • името и адреса ни – „Продюс и Микс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С.Раковски 68, ет.1;

 • Телефон за контакт: +359 (0)892245495, имейл: office@produceandmix.com;

 • Основните характеристики на предлаганите услуги и съдържание са описани подробно в страницата за представяне на всяка услуга и платено съдържание; 

 • цената на стоките записана до всеки продукт е крайна цена за Потребителя, като не се начислява ДДС;

 • Доставчикът приема плащания чрез MyPos или Банков превод; 

 • Потребителят не дължи заплащане на транспортните разходи за доставка, понеже доставката на закупеното съдържание и услуги става по електронен път; 

 • Ние не налагаме никакви допълнителни такси при използването на предоставените средства за комуникация с нас;

 • Начинът за доставка на закупеното съдържание е по електронен път;

 • С настоящите Общи условия в т. I, 3 Потребителят е информиран за правото си на отказ от услугата и начина упражняване, включително правото му да използва стандартния формуляр за отказ; 

 • Потребителят има право на законова гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги в срок от  две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга по реда на ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ; 

8. Авторско право върху съдържанието, публикурано в платформата Produceandmix.com

Всички авторски и сродни права, както и всякакви права на интелектуална и индустриална собственост върху видео уроците и съдържанието на платфромата Produceandmix.com са изключителна собственост на Доставчика и/или трети лица, с които Доставчикът е уредил отношенията си по повод ползването и предлагането за продажба на видео уроците. 

Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение e забранено и се тълкува като нарушение на авторските права на Доставчика. 

При констатиране на нарушение на авторските права, Доставчикът има право да санкционира Потребителите нарушили правата, като може да деактивира потребителския им профил, да не допуска ползването на курсове и издаването на удостоверения на Потребителите, които са свалили уроците за лично ползване или за разпространение. При необходимост, Доставчикът може да потърси съдебна отговорност на нарушителя на авторските права.

 

II. Политика за защита на личните данни

Доставчикът в качеството си на Администратор на лични данни обработва личните данни, предоставени от Потребителите на платформата Produceandmix.com съгласно настоящата Политика за защита на личните данни, представляваща неразделна част от Общите условия и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 9 отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или “ОРЗД”) и Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско и европейско законодателство относно защита на личните данни.

Потребителите ни по всяко време могат да оттеглят съгласието си с Общите условия, както и съгласието си за обработване на лични данни, което от своя страна, може да породи редица неизправности и проблеми с доставянето на предлаганата от нас услуга, водещи до невъзможност за Потребителя, оттеглил съгалсието си да използва платформата Produceandmix.com.

1. Политика за “бисквитки”

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към наш web сървър и се съхраняват на устройството Ви. Бисквитките позволяват на уеб сайтовете да запомнят информация, която променя начина, по който се държи или изглежда сайтът: напр. предпочитания от вас език или региона, в който се намирате. Загубата на информацията, съхранявана в „бисквитка“ за предпочитания, може да намали функционалността при работа с уеб сайта, но няма да му попречи да работи. Обикновено целта  на „бисквитките“ е да бъде идентифицирано Вашето устройство и поведението му при посещение на сайта ни. 

Доставчикът чрез платформата Produceandmix.com, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър чрез бисквитки. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от Доставчикът с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Горепосочената информация, както и e-mail адресите, които предоставяте на при регистрация на Потребителски профил, се използват единствено във връзка с функционирането на платформата Produceandmix.com и няма да бъдат предоставяни на трети лица. 

Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър или като последвате долуизброените линкове, а именно:

Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/ или Наръчника за бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies.

Обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, могат да попречат на части от нашата платформа да функционира правилно, включително функциите „Вход“ във Вашия Потребителски профил.

Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за настройки на вашите браузъри:

Настройки за бисквитки на Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Настройки за бисквитки на Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666 

Настройки за бисквитки на Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US и iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265.

2. Основания за обработка на лични данни. Как и с кого споделяме лични данни 

Личните данни се събират и обработват за следните цели: изпълнение на сключения с Потребителя договор, счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Личните данни на Потребителя  се събират и обработват на основание  чл. 6 ал. 1, б. А, б. Б, б. В, б. Е  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следните основания: 

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/ Потребител;

 • Изпълнение на задълженията на Доставчика като Администратор на лични данни  по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Доставчика в качеството на Администратор на лични данни;

 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Администаторът на лични данни прилага законоустановените принципи при обработката на личните данни на Потребителите: законност и добросъвестност; точна определеност на целите на обработката; съотносимост с целите на обработката; точност и актуалност; съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Администраторът на лични данни не събира и не обработва лични данни, а Потребителите не предоставят лични данни, които се отнасят за расов или етнически произход; религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. 

При събирането и обработването на личните данни на Потребителите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или распространение, както и от други незаконни форми на обработване. Потребителите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Потребителите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

В случаите, в които личните данни са получени от Потребителя, за който се отнасят „Продюс и Микс” ООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

„Продюс и Микс” ООД в качеството си на Администратор на лични данни предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

„Продюс и Микс” ООД в качеството си на Администратор на лични данни предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

„Продюс и Микс” ООД предоставя на държавни органи лични данни на Потребителите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителите,  „Продюс и Микс” ООД унищожава получените данни.

3. Какви лични данни събира „Продюс и Микс“ ООД 

„Продюс и Микс“ ООД събира и обработва лични данни за Потребители, доколкото такива лични данни са необходими за предоставяне на услугите, предлагани чрез платформата Produceandmix.com. 

При регистрация на Потребителски профил в платформата Produceandmix.com, „Продюс и Микс“ ООД събира следните лични данни за Потребителите: 

 • Име, Фамилия;

 • Имейл; 

 • Потребителско име. 

При маркиране на опция за издаване на фактура за извършена поръчка съхраняваме предоставените лични данни с оглед издаването на фактура като, например имена на представляващ търговеца (МОЛ). 

Ние не съхраняваме данни за Ваши банкови сметки при извършване на онлайн плащане на наша услуга. При извършване на плащане чрез банков превод съхраняваме данни за Ваша банкова сметка, доколко те са част от счетоводните документи във връзка с полученото плащане.

4. Непълнолетни Потребители

За непълнолетни Потребители, които не са навършили 18 години – всяка безплатна услуга, която предлагаме без необходимост от регистрация може да бъде използвана свободно, доколкото платформата Produceandmix.com не съдържа съдържание, неподходящо за непълнолетни лица. 

Непълнолетните Потребители могат да извършват поръчка на платено съдържание и да заплащат такива чрез издадени на тяхно име дебитни карти и от техни банкови сметки. 

В случай, че непълнолетен Потребител е заплатил услуга или видео урок чрез чужда дебитна/кредитна карта, непълнолетният Потребител следва да е получил съгласието на притежателя на дебитната/кредитната карта, чрез която е платен видео урока. 

Доставчикът не се задължава да проверява налице ли е съгласие на притежателя на дебитната/кредитната карта, но има право при необходимост да изисква доказателства за извършеното плащане със съгласие на притежателя на дебитната/кредитната карта. 

5. Права на Потребителите като субекти на лични данни

Потребителите в качеството на субекти на лични данниимат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Продюс и Микс” ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път на посочените контакти в настоящите ОУ.

„Продюс и Микс” ООД предоставя достъп само до данните, отнасящи се за съответния Потребител, който е изпратил искането за предоставяне на достъп.

Потребителят, за който се отнасят данните има право по всяко време да изисква от  „Продюс и Микс” ООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

Потребителят, чиито данни се обработват от  „Продюс и Микс” ООД има право по всяко време да поиска от „Продюс и Микс” ООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и ОРЗД;

 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заличаването или „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право на Потребителите. Има ситуации, в които може да бъде отказано такова действие от „Продюс и Микс” ООД поради наличието на законови задължения за съхранение на определен обем от лични данни за Потребителя илиза установяване, упражняване или защитата на правни претенции. Във всеки случай на отказ за заличаване на лични данни на Потребителя „Продюс и Микс” ООД информира писмено Потребителя кои лични данни не могат да бъдат заличени, на какво основание и за какъв срок ще продължи съхранението им.

Исканията, отправени до „Продюс и Микс” ООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 • описание на искането;

 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;

 • Подпис, ако заявлението е подадено на хартиен носител, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Потребителят, за който се отнасят данните, има право също:

 • да възрази пред „Продюс и Микс” ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния Потребител не могат повече да бъдат обработвани;

 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг като оттегли съгласието за обработване за целите на директния маркетинг.

Потребителите имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни и Инспектората към Висшия съдебен съвет, когато считат, че обработването на личните им данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и ОРЗД, включително при отказ по искания от Администратора на основание чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и ал. 4 и чл. 56, ал. 6 и ал. 7 от Закона за защита на личните данни. Жалбите могат да бъдат подадени на следните координати за връзка на Комисия за защита на личните данни, съответно на Инспектората към Висшия съдебен съвет:

 • Комисия за защита на личните данни: е-mail: kzld@cpdp.bg, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, Телефон-Деловодство: 02/9153525;

 • Инспекторат към Висшия съдебен съвет: е-mail: ivss@inspectoratvss.bg, адрес: гр. София 1000, ул. "Георг Вашингтон" 17, Телефон-Деловодство: 02/9057550. 

Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до платформата Produceandmix.com с цел получаването на продукти, услуги или съдържание, предлагани от платформата Produceandmix.com се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и ОРЗД.

Потребителите нямат право да излагат или изпращат от или към платформата каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. 

Produceandmix.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

 

III. Заключителни клаузи

1. Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, след като приемете настоящите Общи условия.

Сайт с препратка към Produceandmix.com трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на Produceandmix.com, но не и да го копира;

 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Produceandmix.com;

 • не трябва да посочва неявно, че Produceandmix.com налага или препоръчва него или продуктите му;

 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Produceandmix.com;

 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас като пишете на: office@produceandmix.com 

2. Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, услуги и съдържание, публикувани в платформата Produceandmix.com са търговски марки или са защитени от авторското право и Потребителите нямат право да ги използват и разпространяват. Всяко съдържание, публикувано в платформата Produceandmix.com под всякаква форма (текст, изображение, видео или аудио) от потребителите като въпрос, отговор, коментар и други, се счита, че е публикувано със съгласие на Потребителя и Доставчикът има право да го представя публично в патформата.

Доставчикът не гарантира, че материалите или услугите в платформата Produceandmix.com са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. 

3. Промени в Общите условия

Доставчикът може да променя тези Условия по всяко време. Промята обвързва Потребителите от момента на публикуването на промените Общи условия на сайта на платформата Produceandmix.com. 

През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.