Политика за управление на лични данни

Какви лични данни събира „Саунд Нинджа“ ООД? Как и с кого ги споделяме?

Личните данни се събират и обработват за следните цели: счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Личните данни на ползвателя се събират и обработват на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и чл. 6 ал. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата и в Изпълнение на задълженията на към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;

 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;

 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

 

Прилагат се следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите: законност и добросъвестност; точна определеност на целите на обработката; съотносимост с целите на обработката; точност и актуалност; съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Не се събират и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

 

В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят „Саунд Нинджа” ООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

 „Саунд Нинджа” ООД предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

 „Саунд Нинджа” ООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

 „Саунд Нинджа” ООД предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

 „Саунд Нинджа” ООД предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите,  „Саунд Нинджа” ООД унищожава получените данни.

За лицата ненавършили 16 години

За Ползватели, които не са навършили 16 години – всяка безплатна услуга, която предлагаме без необходимост от регистрация може да бъде използвана свободно. Ако се пристъпи към регистрация в сайта или поръчка на услуга, съответно Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Достъп до предоставените данни

Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Саунд Нинджа” ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

 „Саунд Нинджа” ООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от  „Саунд Нинджа” ООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Физическото лице, чиито данни се обработват от  „Саунд Нинджа” ООД има право по всяко време да поиска от „Саунд Нинджа” ООДследното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 •  

Заличаването или „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Има ситуации, в коит може да бъде отказано такова действие от „ „Саунд Нинджа” ООД:

 • за правото на свобода на изразяване и информация;

 • за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;

 • архивиране за цели в обществено интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;

 • за установяване , упражняване или защитата на правни претенции.

Исканията, отправени до  „Саунд Нинджа” ООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 • описание на искането;

 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;

 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 

 • да възрази пред  „Саунд Нинджа” ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.